دانشگاه علوم پزشکی فارسان
۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور
معرفی
حافظ اميني: كارشناس مسئول بهداشت محيط وحرفه اي    
مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد  مهندسي محيط زيست
محل فارغ التحصيلي از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
تعداد كارشناسان واحد :3نفر
 
شرح وظايف واحد:
1-مشاركت در تدوين برنامه عملياتي بهداشت محيط براساس تحليل نيازها-طبقه بندي اولويت ها وارزيابي هاي منطقه اي
 2-مشاركت ونظارت براجراي برنامه هاي بهداشت محيط وحرفه اي روستاها وشهرها
3-آموزش وبازآموزي كاركنان وگروههاي هدف بهداشت محيط
4-مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي ومطالعا تي
5-بررسي ونظارت وارائه راه حل هاي مناسب در خصوص آب ،فاضلاب وزباله
6-رسيدگي به شكوائيه مربوط به سلامت محيط از طريق مراكز خدمات جامع سلامت و خانوارها
7-شركت در كار گاه ها ،سمينارها،گرده همائيهاي مرتبط بمنظور ارتقاءآگاهي وتوان اجرا
8-جمع آوري اطلاعات آمار وتجزيه وتحليل آنها وارائه نتايج به مقامات مافوق
9-جلب مشاركت وهمكاريهاي برون بخشي با ساير ادارات ،اتحاديه اصناف آموزش وپرورش وغيره به منظور پيشبرد اهداف بهداشتي منطقه وجامعه تحت پوشش
10-انجام بازديد هاي گروهي به منظور پايش ،ارزشيابي ونظارت برنامه ها وارائه گزارش به مقامات ما فوق
11نظارت برفعاليت آزمايشگاه آب
12-پيگيري شكايات سامانه 190 وزارت بهداشت
13-نظارت بر خدمات بهداشت حرفه اي  
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/30
تعداد بازدید: 2954
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved