دانشگاه علوم پزشکی فارسان
۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور
سالمندان

شرح وظايف كارشناس بهداشت خانواده

1--تامين خدمات باروري سالم در راستاي سلامت مادر وكودك

2-ارتقاء وبهبود شاخص هاي مرتبط با سلامت مادران وكودكان با تاكيد بر فرزندآوري سالم

3-ترويج مفاهيم آموزشي در خصوص اهميت ازدواج مناسب در سنين مناسب واهميت فرزندآوري سالم

4-تلاش در جهت ارتقاي آگاهي زوجين در ابتداي زندگي زناشويي باهدف ارتقاي رضايتمندي اززندگي زناشويي

5-مشاوره در راستاي افزايش بارداريهاي ارادي وبرنامه ريزي شده ،كاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج وفرزند اول وكاهش فاصله زماني بين فرزندان

6-بررسي وبرنامه ريزي وتعيين اهداف وخط مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده در قالب سياست هاي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي

7-نظارت بر كميت وكيفيت خدمات وبرنامه هاومقايسه آن با ضوابط ومعيارهاي تعيين شده

8-ارائه نظرات مشورتي و تخصصي در زمينه هاي مختلف بهداشت خانواده

9-تحليل كليه آمارهاي مربوطه به باروري سالم با بررسي هاي انجام شده و ثبت نتايج بصورت مكتوب

10-شناسايي مشكلات منطقه تحت پوشش واولويت بندي آنها

11-انجام پايش و بازديد كارشناسي از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

12-تهيه وارسال نتايج پايشهاي به عمل آمده به صورت پسخوراند به مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

13-برگزاري كميته مرگ ومير مرده زايي وكميته مرگ ومير نوزادان وتجزيه وتحليل آمار مربوطه وارسال آماربه استان

14-شركت فعال در دوره هاي بازٱموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله

15-پاسخ به نامه هاي رسيده از استان ومراكز

17بررسي وبرنامه ريزي وتعيين اهداف وخط مشي هاي اجرايي در زمينه بهداشت خانواده درقالب سياستهاي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي

18-نظارت بركميت وكيفيت خدمات وبرنامه ها ومقايسه آن با ضوابط ومعيارهاي تعيين شده

19-ارائه نظرات مشورتي وتخصصي درزمينه هاي مختلف بهداشت خانواده

20-تحليل كليه آمارهاي مربوط به مرگ ومير نوزادان وكودكان 1-59ماهه، بابررسيهاي انجام شده وثبت نتايج مكتوب

21-شناسايي مشكلات منطقه تحت پوشش واولويت بندي آنها

22-انجام پايش وبازديدكارشناسي ازمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت

23-تهيه وارسال نتايج پايشهاي به عمل آمده به صورت پسخوراند به مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت

24-همكاري وارتباط منطقي ومناسب باساير واحدهاي شبكه بابهره مندي ازتوان وتجربه ساير واحدها

25-شركت فعال دردوره هاي بازآموزي ،مهارتي وآموزشي درجهت ارتقاء معلومات وتوانمنديهاي شغلي وبكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله

26-تهيه وتدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف وارائه برنامه هاي استراتژيك آموزشي

27-پيگيري برنامه سالمندان وبررسي آمارها وجمع بندي واستخراج شاخص هاي مربوطه

28-تشكيل كميته مرگ ومير كودكان 1-59ماهه وارسال مصوبات كميته به مراكز بهداشتي درماني ومركز بهداشت استان وپيگيري مداخلات مطرح شده

29-پاسخ به نامه هاي رسيده از استان ومراكز

30-مراقبتهاي ادغام يافته سالمندان

تاریخ به روز رسانی: 1399/02/30
تعداد بازدید: 1418
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved