۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
1397/06/21 /Dorsapax//Data/Sub_23/File/Resize/caesarapp_2018912122335335.jpg
كارگاه آموزشي بررسي خطاهاي ارزيابي كاركنان
كارگاه آموزشي بررسي خطاهاي ارزيابي كاركنان مورخ 21/6/97در سالن جلسات آموزشگاه بهورزي با حضور سرپرست و معاونت بهداشتي شبكه بهداشت و درمان فارسان ، مسئولين واحدهاي بهداشتي درماني شبكه ، رابطين ارزيابي و تيم ارزياب كننده بيمارستان سيدالشهداء فارسان با همراهي مسئول ارزيابي دانشگاه علوم پزشكي استان مهندس تقي پور برگزار گرديد در اين جلسه دكتر فاضلي ضمن خير مقدم به مدعوين اهداف جلسه را بيان نمودند و در ادامه مهندس تقي پور در خصوص خطاهاي حين انجام ارزيابي كاركنان مطاب كامل و جامعي ايراد نمودند و در پايان جلسه با بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع جلسه خاتمه يافت 
تعداد بازدید: 11
Powered by DorsaPortal